AMALGAMA MARKETING SLU en el seu model d’organització i gestió ha habilitat un Canal Étic amb eficàcia preventiva que possibilita la detecció d’actes o conductes que puguin resultar contraris a la normativa general o sectorial que fos aplicable de conformitat amb el Codi Penal quan s’imposa “la obligació d’informar de possibles riscos i incompliments a l’organisme encargado de vigilar el funcionament i l’observació del model de prevenció”.

El Canal Ético està habilitat per a tots els membres que formen part de la nostra entitat i/o tercers que puguin posar en coneixement de l’organització l’existència d’alguna debilitat procedimental i organitzativa que pugui derivar en un risc penal o la comissió o omissió d’un fet delictiu.

AMALGAMA MARKETING SLU garanteix la confidencialitat, l’anonimat i la inexistència de represalies de cap tipus cap a la persona que hagués posar els fets en coneixement. Les dades es conservaran en el sistema únicament durant el temps imprescindible per a l’averiguació dels fets denunciats. En tot cas, transcorreguts tres mesos des de la introducció de les seves dades de caràcter personal, la nostra organització procedirà a la seva supressió del sistema. Si fora necessària la conservació per continuar la investigació, la nostra organització podrà seguir tractant les seves dades en un entorn diferent que correspongui legalment.

Podeu comunicar les denúncies mitjançant qualsevol dels següents canals habilitats en l’organització:

 1. Correu electrònic a la següent adreça: canaletico@amalgamamk.com
 2. Model de comunicació d’indici o sospecha de conducta delictiva que podrà obtenir-se en format físic o digital sol·licitant-se a les oficines de l’organització.
 3. Complementació del Formulari web Canal Étic a la pàgina de l’entitat: AMALGAMAMK.COM


  La vostra relació amb l’organització: *

  Fet o conducta denunciada i lloc: *

  Adjuntar Documentació

  Si s’identifica, d’acord amb la normativa vigent i aplicable en Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat d’AMALGAMA MARKETING SLU, amb NIF B62812508 amb domicili social al C/MALLORCA,219 6o2a 08008, BARCELONA amb la finalitat de gestionar la seva comunicació, adoptar les mesures correctives corresponents i, en cas que sigui necessari, informar-lo sobre el resultat del procediment.

  La base legitimadora daquest tractament és el consentiment atorgat pel denunciant.

  AMALGAMA MÀRQUETING SLU informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per aclarir els fets denunciats. En tot cas transcorreguts tres (3) mesos es procedirà a la destrucció de les dades facilitades llevat que siguin investigades en un entorn legal diferent.

  Així mateix, s’informa que es procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada i es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquestes se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

  Vostè podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic: canaletico@amalgamamk.com

  També es pot adreçar a l’Autoritat de Control, en aquest cas l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per presentar la reclamació que consideri oportuna.

  En darrer lloc, el/la denunciant/da atorga el consentiment explícit per al tractament de les dades esmentades anteriorment.

  He llegit i accepto la política de protecció de dades perquè es gestionin les meves dades per al Canal Ètic.

  Nota: Tots els camps marcats amb asterisc (*) són obligatoris